منوی دسته بندی

پرسش و پاسخ های متداول

برق 3 فاز – فیوز حداکثر 60 آمپر – کابل نمره 10

بله وجود دارد با فشار 20 bar

درجه خلوص هر گاز یا به عبارتی گرید هر گاز بر اساس میزان ناخالصی ان گاز تعریف می شود . معمولا” گرید گاز به این صورت طبقه بندی می شود 3.5 ، 4 ، 4.5 و معمولا” تعداد عدد 9 در درصد خلوص گاز می باشد . بطور مثال گاز 99/5% یعنی گرید 2.5 یا گاز 99/9% یعنی گرید 3

دمایی است که در آن فشار بخار مایع کاملا” با فشار محیط برابر می شود . در این دما جنبش مولکولهای مایع به حداکثر ممکن می رسد . در واقع دمایی است که گاز تبدیل به مایع یا مایع تبدیل به گاز می شود

دی اکسید کربن نقطه جوش ندارد بلکه نقطه تصعید دارد یعنی از حالت گاز به جامد تبدیل می شود و آن -78 درجه سانتی گراد می باشد

برای اندازه گیری مقدار های کم از آلودگی هوا ، آب یا نیتروژن مایع از واحد ppm استفاده می کنند . یعنی part per million یک بخش در میلیون .

وقتی می گوییم 2ppm یعنی 2 میلی گرم از یک ماده حل شونده در یک میلیون میلی گرم (1 کیلوگرم) از محلول حل شده است یا وقتی می گوییم خلوص این نیتروژن مایع 2ppm می باشد یعنی 2 میلی گرم اکسیژن مایع در یک میلیون میلی گرم (1 کیلو) نیتروژن حل شده است .

1- یک قطره آب در پنجاه لیتر 2-سی و دو ثانیه در یک سال 3- چهار قطره جوهر در یک شبکه 208 لیتری آب

دیدگاهتان را بنویسید