محصولات  

چرا پرستلی 

پ

پ

پایبندی به تعهدات

ر

ر

رعایت استانداردهای بین‌المللی و ملی

س

س

سود آوری پایدار

ت

ت

توسعه پایدار

ل

ل

لذت خدمت به جامعه

ی

ی

یکه تازی در صنعت

کاربرد محصولات

99/9995%خلوص نیتروژن مایع
30+سال تجربه
99/8%خلوص اکسیژن مایع