منوی دسته بندی

توانایی ما

خطوط تولیدی صنایع گازی پرستلی

Priestley Ability

خط تولید شماره یک

نام دستگاه : 250 متری مدل Kj.K.Aj-0.25-1

کشور سازنده: روسیه

محصول تولیدی :

نیتروژن مایع گرید 5.5اکسیژن مایع با خلوص حداقل 99.5%

خط تولید شماره دو

نام دستگاه : 250 متری مدل Kj.K.Aj-0.25-1

کشور سازنده: روسیه

محصول تولیدی :

نیتروژن مایع گرید 5.5اکسیژن مایع با خلوص حداقل 99.5%

Priestley Ability
Priestley Ability

خط تولید شماره سه

نام دستگاه : 600 متری مدل Aj-o-6

کشور سازنده: روسیه

محصول تولیدی :

نیتروژن مایع گرید 5.5

خط تولید شماره چهار

نام دستگاه : 250 متری مدل Kj.K.Aj-0.25-1

کشور سازنده: روسیه

محصول تولیدی :

نیتروژن مایع گرید 5.5اکسیژن مایع با خلوص حداقل 99.5%

Priestley Ability